Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

ÁSZF

 

 

Általános Szerződési Feltételek

A PEOPLE Optika Kft. szemüvegkeret és szemüvegtok kiskereskedelmi tevékenységet végző forgalmazók részére történő szállításaira irányuló szerződések / a szállító szerződései nem minősülnek fogyasztói szerződésnek /

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

 1. Általános rendelkezések
  1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya PEOPLE Optika Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1112 Budapest,Rupphegyi út 62.; cégjegyzékszáma: 01-09-955663, adószáma:23157488-2-43 ; a továbbiakban: „Szállító”) által szemüvegkeret és szemüvegtok kiskereskedelmi tevékenységet végző forgalmazók felé teljesített szállításokra irányulóan létrejövő egyedi szállítási szerződésekre (a továbbiakban: „Szállítási Szerződés”) terjed ki.
  2. A Megrendelő az egyedi megrendelés leadásával kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit, mely feltételek a megrendelés aláírásával a Megrendelő és a Szállító közötti Szállítási szerződés részévé válnak, annak feltételeit képezik
 1. A Szállítási szerződés tárgya, létrejötte
  1. A Felek között az első vásárlást megelőzően létrejövő Szállítási Keretszerződés alapján a Szállító vállalja, hogy a Megrendelő által megküldött Megrendelésen feltüntetett Árut az Árlista szerinti Vételáron az ÁSZF és a Megrendelés szerinti feltételekkel a Megrendelő részére leszállítja és átadja, Megrendelő pedig vállalja, hogy ezen Árut átveszi és az Áru Vételárát a Szállító részére megfizeti.
  2. A Megrendelő és a Szállító között a Szállítási szerződés a keretszerződés és az ÁSZF rendelkezései alapján a Megrendeléssel, a Web-felületen leadott Megrendelés esetén pedig annak visszaigazolásával jön létre. Papír alapú megrendelés esetén a megrendelés egy példánya a Megrendelőnél marad.
  3. A Megrendelő a Szállítási Keretszerződés tartalmazó dokumentum aláírásával, illetve a Web-felületen történő Megrendelés elküldésével igazolja, hogy jelen ÁSZF-et megismerte, megértette, azokkal egyetért és azokat magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.
 1. A Megrendelés leadása

1.       A Megrendelést a Megrendelő az alábbi módokon juttathatja el a Szállító részére:

-          a www.szemuvegtok.hu weboldalon elérhető weboldalon keresztül, vagy

-          az üzletkötőkön keresztül benyújtva a Szállító részére.

2.       A. A Web-felület használata, Megrendelés leadása a Web-felületen

 

1.       A Megrendelés Web-felületen történő leadásához a Megrendelőnek regisztrálnia szükséges a Web-felület regisztrációs felületén és a regisztráció során el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és az Adatvédelmi tájékoztatót. A Megrendelőnek a regisztrációja részeként meg kell adnia a Szállító által meghatározott, a Megrendelő saját felhasználói fiókjaként működő adminisztrációs felületen (a továbbiakban: a „Felhasználói Fiók”) kötelezően kitöltendőnek jelölt adatokat. A regisztrációt követően a Szállító a regisztráció során aktiválja a Felhasználói Fiókot. A Felhasználói Fiók aktiválásáról és az ahhoz tartozó ideiglenes jelszóról a Megrendelő elektronikus levélben értesítést kap, amely jelszó a Felhasználói Fiókba történő első belépéskor kötelezően megváltoztatandó.

2.    A Megrendelő a Felhasználói Fiókot csak maga használhatja, jogosulatlan harmadik személyeknek ahhoz hozzáférést nem biztosíthat. A Felhasználói Fiókhoz és azon keresztül a Web-felülethez való hozzáféréshez szükséges megrendelői azonosítókat (felhasználóneveket, jelszavakat vagy egyéb azonosítókat) Megrendelő köteles bizalmasan kezelni. Ha az azonosító bizalmassága sérül, vagy illetéktelen tudomására jut, Megrendelő köteles a Szállítót értesíteni annak érdekében, hogy az új azonosítót bocsásson ki és intézkedjen a régi azonosítók használatának megakadályozása iránt, illetve ha erre a Web-felület a Szállító beavatkozása nélkül is lehetőséget biztosít, Megrendelő köteles az azonosítót haladéktalanul megváltoztatni. Megrendelő köteles viselni minden következményt az általa használat azonosítók nyilvánosságra kerülése vagy jogosulatlan harmadik személy általi felhasználása esetén vagy a Szállító tájékoztatásának, illetve az azonosító Megrendelő általi megváltoztatásának elmaradása miatt.

3.    A Web-felületen a Megrendelést a Megrendelő a saját Felhasználói Fiókjába belépve teheti meg. A Megrendeléshez a kiválasztott termékek „Kosárba” helyezésére van szükség.

4,    Megrendelő a „Rendelési összesítő” oldalon ellenőrizheti kosarának végleges tartalmát, a Megrendelést pedig a „Rendelés véglegesítése” gombra kattintva küldheti el a Szállító részére. A Megrendelés véglegesítését követően a Web-felületen generálásra és megjelenítésre kerül a „Rendelés összesítő” dokumentum, amely tartalmazza a Megrendelés adatait, és amelyről a Szállító a Megrendelés visszaigazolásának nem minősülő automatikus értesítést küld Megrendelő részére elektronikus levélben.

A Megrendelés feldolgozását követően Szállító elektronikus levélben igazolja vissza a Megrendelést a Megrendelő részére, amely visszaigazolással létrejön a Megrendelő és a Szállító között a Szállítási szerződés.

 

 

A jelen ÁSZF elfogadásával Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Megrendelés visszaigazolásával létrejövő Szállítási szerződésben a Vételár az Árlista alapján kerül meghatározásra.

A Megrendelő a Szállító felé mindenkor tényleges és valós adatok megadására köteles, ide értve különösen, de nem kizárólagosan a Felhasználói Fiókban rögzített adatokat.  Megrendelő az adataiban bekövetkezett, a szerződésszerű teljesítést érintő minden változást (cégnév, székhely, stb.) köteles haladéktalanul, de legkésőbb a változás hatálybalépését követő öt (5) napon belül a Szállítónak bejelenteni. Ennek bármely okból történt elmaradásából eredő minden kárért a Megrendelő tartozik felelősséggel.

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás Megrendelő általi használata, amely a Web-felület üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti annak rendeltetésszerű működtetését.

 1. Megrendelő jogai és kötelezettségei
  1. A Megrendelő jogosult a Megrendeléssel megegyező tartalmú Áru átvételére.
  2. A Megrendelő jogosult és köteles a Megrendelés útján megrendelt mennyiségű és minőségű Árunak a Szállítótól történő átvételére azon helyen és időben, amelyet a Felek a Megrendelőlapon megállapítottak.
  3. Megrendelő köteles az általa megrendelt Áru Vételárát a Szállító részére jelen ÁSZF-ben és a Megrendelőlapon foglalt feltételek szerint megfizetni.
 1. Szállító jogai és kötelezettségei
  1. A Szállító köteles a Megrendelésben meghatározott Árut az Árlistáján szereplő Vételár megfizetése ellenében jelen ÁSZF-ben és a Megrendelőlapon foglalt feltételekkel a Megrendelő részére leszállítani.
  2. A Szállító – a Szállítási szerződés és jelen ÁSZF alapján –az 5. pont szerinti Vételárnak megfelelő díjazásra jogosult.
  3. A Szállító harmadik személy közreműködését igénybe veheti.
  4. A Szállító az Áru Megrendelő részére történő kiszállításáról a honlapon a megrendelés teljesítésekor közzétett díjtételekkel.
  5. A Szállító a termékismertetőiben és a honlapon közzétettekhez nincs kötve, azok nem minősülnek a hatályos magyar Ptk. szerinti ajánlatnak.
  6. Szállító - a jogszabályi keretek között - fenntartja a jelen ÁSZF egyoldalú módosításának jogát, mely módosításokat Megrendelő nem köteles elfogadni.
 1. Vételár, fizetési feltételek, árkedvezmények és egyéb engedmények
  1. A Megrendelés szerinti Áru Vételárát a Megrendelő a Szállító részére megfizetni köteles. A Vételár tekintetében a Szállító Árlistája érvényes.
  2. A nettó Vételár után a Szállító a mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott mértékű általános forgalmi adót számol fel.
  3. Az Árlista megváltoztatásának joga kizárólag a Szállítót illeti meg. A Felek eltérő tartalmú megállapodása hiányában az Áru Vételára tekintetében a Szállítási szerződés létrejöttekor érvényes Árlistában foglalt árakat kell figyelembe venni.
  4. A leszállított Áruk Vételára az erről szóló számlában megjelölt időpontban esedékes. A Szállító jogosult a Megrendelő részére a határidőben át nem vett áru ellenértékéről a számlát kiállítani és azt a Megrendelő részére megküldeni, aki azt az átvétel elmulasztása ellenére is köteles a számlában megjelölt időpontig kiegyenlíteni.
  5. Az ellenérték részletekben történő teljesítésére kizárólag a Szállító külön írásos hozzájárulása alapján kerülhet sor.
  6. Fizetési késedelem esetén, a Szállító egymástól függetlenül:
   1. a késedelem idejére lejárattól a kifizetésig a Szállító évi 15% késedelmi kamatot számít fel;
   2. fizetési késedelem esetén a teljesítésig felfüggesztheti a Megrendelő egyéb megrendeléseinek vagy a Megrendelés következő ütemének teljesítését,
   3. 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést és elállhat a már leadott megrendelések vagy a még nem teljesített ütemek teljesítésétől, valamint érvényesítheti fenntartott tulajdonjogát.

 

 1. Teljesítés, mennyiségi és minőségi kifogások
  1. A leszállított Árut a szerződésszerű teljesítés ellenőrzéséhez és/vagy igazolásához szükséges árukísérő okmányokkal, így különösen a Szállítólevéllel együtt, a Megrendelő megrendelőjében meghatározott (telep)helyen kell a Megrendelő képviselőjének átadni.
  2. A Megrendelő az Áru átvételét a Szállítólevél aláírásával és lebélyegzésével igazolja. Az Áru tulajdonjoga az átvétellel és a vételár kiegyenlítésével száll át a Megrendelőre.
  3. A teljesítés helyén történik az Áru mennyiségi és minőségi vizsgálata is, amelyre a hatályos magyar Polgári törvénykönyv szabályai az irányadók. A vizsgálat elsősorban a hiányzó tételekre és az Áru látható hibáira irányul.
  4. Mennyiségi kifogást a Megrendelő kizárólag az átadás – átvétellel egyidejűleg, írásban tehet. Ha az átadás – átvételkor a Felek nem rögzítettek mennyiségi hiányosságot, ezt később Megrendelő már semmilyen formában sem vitathatja, mennyiségi kifogást a Szállítóval szemben semmilyen okból nem támaszthat.
  5. A Szállító a szerződésszerűen bejelentett mennyiségi kifogásokért szavatossággal tartozik, a hiányzó termékek beszerzéséről, illetve pótlásáról haladéktalanul gondoskodik.
  6. Az Áruval szemben a Megrendelő minőségi kifogást az átvételtől számított 5 /öt/ napon belül támaszthat.
  7. A teljesítési határidő – a felek ellenkező megállapodásának hiányában – a Megrendelésben, illetve a Web-felületen leadott Megrendelés esetén a visszaigazolásban feltüntetett határidő.
  8. Ha a Szállító a teljesítési határnapon nem tud teljesíteni, akkor köteles erről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni és egyidejűleg a teljesítésre póthatárnapot vállalni.
  9. Felek a leszállított termékek átvételével megbízott személyt a Megrendelő e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a leszállított termékek átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.
 1. A csomagolás módja
 1. Titoktartás, adatkezelés
  1. A Felek között létrejött Szállítási szerződés, az ahhoz kapcsolódó minden irat és információ, továbbá a Szállítási szerződés teljesítése során, vagy azzal összefüggésben a Szállítóról, annak üzleti partnereiről, azok tevékenységéről tudomására jutott minden adat és információ üzleti titkot képez, melyet a Megrendelő harmadik személlyel nem közölhet, más módon nyilvánosságra nem hozhat és a Szállítási szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítését meghaladóan kizárólag a Szállító előzetes írásbeli engedélyével használhat fel. Jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettség a felek közötti szerződéses jogviszony megszűnése után is fennáll.
  2. Nem minősülnek az üzleti titok körébe tartozónak azok az adatok, információk, amelyeket a Szállító, tagja, munkavállalója, vagy az arra feljogosított személyek, szervezetek jogszerűen hoztak nyilvánosságra.
  3. A titoktartási kötelezettség kiterjed a Felek munkavállalóira, alvállalkozóira és mindazon harmadik személyekre is, akiknek közreműködését a teljesítés érdekében a Felek igénybe veszik.
  4. A Megrendelő kötelezettsége, hogy a fenti személyekkel az ÁSZF titoktartási rendelkezéseit megismertesse, elfogadtassa, illetve hogy azt ezek a személyek be is tartsák.
  5. Az egyértelműség kedvéért a Felek rögzítik, hogy nem tekintik a titoktartási kötelezettség megszegésének a titoktartás körébe tartozó információknak a Felek titoktartásra egyébként is kötelezett pénzügyi és jogi tanácsadóival történő megosztását, illetve ha az adatszolgáltatást jogszabály, vagy jogerős hatósági, bírósági határozat rendeli el.
  6. Szállító a Szállítási szerződések létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó vételárak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából jogosult a Megrendelő által megadott, a Megrendelő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatok kezelésére. A Megrendelő a Szállító hivatkozottak szerinti adatkezeléséhez és felhasználásához kifejezetten hozzájárul és arra feljogosítja a Szállítót, tekintettel arra is, hogy a jelen ÁSZF keretei között ezen személyazonosító adatok megadása a Szállítási szerződés teljesítéséhez szükséges. A jelen ÁSZF alapján létrejövő Szállítási szerződések létrehozása és végrehajtása során a Szállító a Megrendelő által megadott következő természetes személyazonosító és egyéb adatokat kezeli: cégnév, cégjegyzékszám, székhely, Webfelületen leadott Megrendelés esetén a Felhasználói Fiókot létrehozó személy neve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási cím, szállítási cím.
  7. A Szállítási szerződés megszűnése esetén a Szállító az utolsó teljesítési időszak elteltével törli a Megrendelő adatait az adózási előírásokhoz kapcsolódó, illetve a számfejtéshez szükséges számviteli törvény által előírt adatok kivételével, amely adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli. Ezen adatok kezelésére a Szállító a fentiek szerint jogosult.
  8. Amennyiben Megrendelő a Szállítási szerződés megkötésével egyidejűleg ehhez kifejezett hozzájárulását adta, a Szállító jogosult a Szállítási szerződés megkötése során megadott személyes adatokat arra is felhasználni, hogy az adatok érintettjét postai, telefonos vagy elektronikus úton közvetlen üzletszerzési céllal megkeresse, és ennek keretében részére saját vagy üzleti partnerei ajánlatára vonatkozó hírleveleket, marketing- és egyéb promóciós célú anyagokat küldjön.
  9. A Megrendelő által megadott adatok közül a Felhasználói Fiókhoz tartozó jelszó és az alapértelmezett szállítási adatok módosítására a Felhasználói Fiókban van lehetőség, az egyéb adatok módosítása a Szállító telefonos ügyfélszolgálatánál kezdeményezhető.
  10. A Szállító által kezelt megrendelői adatok kezelésére vonatkozóan egyebekben a Szállító Adatkezelői Tájékoztatójában foglaltak az irányadóak.
 1. A Szállítási szerződés hatálya, módosítása, megszüntetése
  1. A Szállítási szerződés – teljesítéssel - megszűnik, ha a Megrendelésben foglalt Árukat és annak Vételárát a Felek egymással szemben teljesítették.
  2. A Megrendelő Megrendelésétől annak leadásától számított 24 órán belül állhat el a szerződéstől.
  3. Megrendelő a 10.2. pont szerinti elállási jogát csak addig gyakorolhatja, amíg a Szállító a megrendelés szerint még egyetlen részteljesítést sem végzett. A Szállító teljesítésének megkezdése után Megrendelő már csak a szerződés rendkívüli felmondására jogosult.
  4. A Szállító elállhat továbbá a Szállítási szerződéstől, ha a Szállítási szerződés teljesítése olyan, előre nem látható objektív okokba, nehézségekbe ütközik vagy olyan többletköltségekkel járna, hogy a teljesítés tőle nem várható el. Ilyen okok lehetnek például a gazdasági helyzet, forint és/vagy devizaárfolyamok, jogszabályi előírások, hatósági szigorítások hirtelen bekövetkező jelentős változásai.
  5. Ha a Szállítási szerződés a teljesítése előtt egyik Félnek sem felróható okok (haláleset, hatósági korlátozások, természeti katasztrófa, egyéb elháríthatatlan külső ok stb.) miatt szűnik meg, a Felek az addig teljesített szolgáltatásokat, illetve költségeket elszámolják egymással.
  6. Bármelyik Fél súlyos szerződésszegése esetén a Szállítási szerződés rendkívüli felmondásának van helye. A rendkívüli felmondás írásban gyakorolható. Önmagában is súlyos szerződésszegésnek minősül a jelen ÁSZF 4.2 és 4.3  pontjainak megszegése.
  7. A Szállítási szerződés, ideértve annak mellékleteit is, kizárólag a Felek közös megegyezésével és csak írásban módosítható. A Szállító fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit módosítsa, ezt azonban a már megkötött Szállítási szerződésekre – a Megrendelő írásbeli hozzájárulása nélkül – visszamenőleges hatállyal nem lehet alkalmazni.
  8. A Szállító jogosult a Szállítási szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy ennek hiányában a már leadott Megrendeléseket lemondani, ha a Megrendelő ellen végrehajtási, csőd, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, illetve ha az illetékes cégbíróság a Megrendelő hivatalbóli törlése iránt eljárást indít. Egyéni vállalkozó esetében akkor is, ha az egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti, azt megszüntette, vagy az bármely okból és módon megszűnt.
 1. Kapcsolattartás, értesítések, együttműködés

A Megrendeléssel kapcsolatosan:
E-mail: info@peopleoptika.hu
Telefonszám: 06-20-916-6272
A telefonos ügyfélszolgálat munkanapokon 9-17 óra között érhető el.

 1. Szállító a Szállítási szerződések teljesítésével kapcsolatos kommunikáció lebonyolítására hétköznap 9-17 óra között ügyfélszolgálatot működtet, az alábbi elérhetőségeken:
 2. A Felek az írásban megteendő nyilatkozataikat e-mail, fax, regisztrált postai küldemény és/vagy személyes kézbesítés útján egyaránt megtehetik, feltéve, hogy annak másik fél általi kézhezvétele megfelelő módon igazolható. A fentiekre tekintettel a jelen ÁSZF alapján a Felek által megteendő nyilatkozatok, ideértve a szerződések megszüntetésére irányuló nyilatkozatokat is, elektronikus levél útján is megtehetőek, Megrendelő részére a Megrendelés során megadott (Webfelület esetén a Felhasználói Fiókhoz tartozó) e-mail címre, Szállító részére pedig a jelen ÁSZF 11.1. pontjában megjelölt e-mail címre elküldve. A Szolgáltató a Megrendelő joghatályos nyilatkozatának tekint minden olyan üzenetet, ami a Megrendelő által a Szállítási szerződés megkötése vagy a Webfelületen történő regisztráció során megadott e-mail címről érkezik. A Megrendelő az itt hivatkozottak szerint általa megtett nyilatkozatok joghatályosságát kifejezetten elismeri.
 3. A Felek a Szállítási szerződés teljesítése érdekében egymással kölcsönösen együttműködni kötelesek, az együttműködés keretében kötelesek a Szállítási szerződés teljesítését befolyásoló minden lényeges körülményt egymással haladéktalanul közölni kapcsolattartó személyeiken keresztül. Ennek elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél a felelős. 
 4. A Felek a Megrendelés leadása során megjelölt kapcsolattartó személyeken és megadott elérhetőségeken keresztül biztosítják egymással a folyamatos kapcsolatot.
 5. Felek közötti bárminemű közlés és egyéb kommunikáció közöltnek tekintendő a meghatározott címre történő személyes kézbesítés esetén a kézbesítés napján, regisztrált küldeményként postai úton történő feladás esetén a tértivevényen megjelölt időpontban, faxon történt értesítés esetén a fax adási bizonylatban megjelölt időpontban, email esetén az olvasási visszaigazolásban megjelölt időpontban, vagy az elküldéstől számított ötödik munka napon. A regisztrált postai küldeményként feladott nyilatkozatot, annak postára adásától számított öt (5) nap elteltével akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha az „nem kereste”, „nem fogadta el”, „ismeretlen” vagy „elköltözött” vagy bármely más, ezzel azonos értelmű jelzéssel érkezik vissza, amennyiben azt a feladó bizonyítottan a részére a címzett által bejelentett és/vagy a cégjegyzékbe bejegyzett címére/székhelyére címezve adta postára.
 6. Felek a Szállítási szerződés vonatkozásában kijelölt kapcsolattartók személyében, a Felek adataikban bekövetkezett, a szerződésszerű teljesítést érintő minden változást (cégnév, székhely, telephely, bankszámla, stb.) a felek kötelesek haladéktalanul, de legkésőbb a változás hatálybalépését követő öt (5) napon belül a másik félnek írásban bejelenteni. Ennek bármely okból történt elmaradásából eredő minden kárért a mulasztó fél tartozik felelősséggel.
 1. Záró rendelkezések
  1. A jelen ÁSZF-nek a Megrendelővel való megismertetéséről a Szállító oly módon gondoskodik, hogy az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a Web-felületen közzétételre kerül, illetve a Megrendelő számára a hozzáférés mindenkor biztosított.
  2. Szállító a jelen ÁSZF bármely módosítását a változás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően figyelemfelhívás mellett nyilvánosságra hozza a Web-felületen. A módosítást követően újabb Megrendelés leadása a módosított ÁSZF Megrendelő általi elfogadásának minősül.
  3. A Megrendelő szerződésből származó jogai kizárólag a Szállító előzetes írásbeli hozzájárulásával ruházhatóak át.
  4. Jelen ÁSZF valamely részének esetleges érvénytelensége nem érinti a teljes ÁSZF, illetőleg a Szállítási szerződés érvényességét.
  5. Felek a Szállítási szerződéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitáikat elsősorban peren kívül, békés úton, tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére – a hatásköri szabályok figyelembevételével – kikötik a Szállító mindenkori székhelye szerinti Járásbíróság, valamint Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
  6. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jog, elsősorban a Ptk, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, rendeletrendelkezései irányadók.
  7. Jelen ÁSZF 2020. október 10.. napján lép hatályba, és az ezt követően létrejött Szállítási szerződésekre alkalmazandó.